Наказателно право

Договорно право – търговски, граждански, трудови, предварителни договори;

Търговско право – регистрация на фирми и сдружения, включително вписване на промени в учредени такива;

Трудово право – защита и процесуално представителство по трудови спорове;

Вещно право – спорове за собственост и владение, сделки с недвижими имоти;

Административно право – обжалване на заповеди по ЗУТ, ЗОС и др.